Opis inwestycji

Elektrownia fotowoltaiczna zbudowana jest na dachu zbiornika wody na terenie Oddziału Sieci Magistralnej w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie, na jednym z najwyższych punktów topograficznych Wyżyny Śląskiej. Instalację o mocy 311 kWp  tworzy 1296 szt. paneli fotowoltaicznych, wykonanych w technologii monokrystalicznej o łącznej powierzchni aktywnej 2 146,19 m².  Z uwagi na fakt, iż obiekt na którym zamontowana została instalacja jest zbiornikiem wody pitnej, rozwiązania projektowe wymagały zastosowania dedykowanych rozwiązań konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne.

W 2012 roku była to największa fotowoltaiczna elektrownia dachowa w Polsce. 

Projekt

“Montaż instalacji elektrowni solarnej w Rudzie Śląskiej na obiekcie GPW S.A. w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego systemem projektuj i buduj”

Inwestor

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Nasz wkład

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis

Zakres projektu

  • sporządzenie kompletnego projektu wykonawczego instalacji elektrowni solarnej
  • uzyskanie wynikających z przepisów prawa niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i zgód
  • wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych
  • dostawa urządzeń i materiałów
  • montaż urządzeń i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi instalacji elektrowni solarnej
  • sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności

Inwestorem przedsięwzięcia było Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach. Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Aktualne parametry pracy instalacji – moc oraz produkcja energii elektrycznej