Opis inwestycji

Przedmiotem zadania było wykonanie w ramach jednego zamówienia kompleksowych robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych, związanych z przebudową istniejących źródeł ciepła i instalacji grzewczych na instalacje wysokotemperaturowych pomp ciepła i nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania, wraz ze zdalnym monitoringiem parametrów pracy urządzeń, w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzbica (powiat radomski). 

 • Budynek Urzędu Gminy w Wierzbicy – montaż kaskady gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy 123 kW; wymiana 84 szt. grzejników
 • Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy – montaż kaskady gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy 193 kW; wymiana 116 szt. grzejników
 • Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej – montaż kaskady gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy 193 kW; wymiana 128 szt. grzejników
 • Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach – montaż kaskady gruntowych pomp ciepła o łącznej mocy 123 kW; wymiana 65 szt. grzejników
Projekt

“Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica w zakresie instalacji pomp ciepła”

Inwestor

Gmina Wierzbica 

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, budowa, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis

Wykonano 126 odwiertów o łącznej długości 12 600 mb. Pompy ciepła zainstalowane w urzędzie gminy przystosowane są również do współpracy z instalacją fotowoltaiczną zamontowaną na dachu budynku. Zamówienie zostało zrealizowane w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Wartość inwestycji wyniosła ponad 4 mln zł brutto. 

Zakres projektu

 • organizacja placu budowy
 • roboty ziemne – odwierty, studzienki, sondy
 • modernizacja instalacji wentylacji
 • instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami)
 • montaż ciepłomierza
 • modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • instalacje elektryczne i automatyka
 • zdalna instalacja kontrolna
 • porządkowanie terenu i wywóz gruzu
 • inwentaryzacja powykonawcza
 • montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji, montaż licznika c.w.u.
 • roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczeń kotłowni na instalację pomp ciepła

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Wierzbica w ramach projektu „Kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Wierzbica szansą na zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie procesu poprawy jakości powietrza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.