Opis inwestycji

Obiekt położony jest w gminie Wyrzysk, w północnej części województwa wielkopolskiego. Zastosowana technologia obejmuje 2 zautomatyzowane kotły grzewcze o łącznej mocy 0,4 MW, opalane biomasą rozdrobnioną (pellet, zrębki drzewne, brykiet). Nowoczesna kotłownia wytwarza energię na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w ilości ok. 6 000 GJ rocznie. Powierzchnia ogrzewania budynków zamawiającego wynosi 4 974,40 m². Zakres robót obejmował również modernizację istniejących zewnętrznych sieci przesyłowych c.o. i c.w.u. (czteroprzewodowa o długości 208 mb). Kotłownia biomasowa w szpitalu w Wyrzysku pracuje od IV kwartału 2016 r.

Redukcja emisji dwutlenku węgla o ok. 650 ton rocznie

Projekt

„Dostawa energii cieplnej do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Wyrzysku wraz z modernizacją istniejącej kotłowni i zewnętrznej sieci ciepłowniczej”

Inwestor

RenCraft Sp. z o.o. na podstawie umowy na dostawy ciepła dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Nasz wkład

Finansowane, zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, eksploatacja, dostawy energii, serwis

Zakres projektu

  • opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni i sieci przesyłowych
  • demontaż istniejącej kotłowni (kotłów, rurociągów, pomp)
  • wykonanie w pomieszczeniach kotłowni prac remontowo-budowlanych m.in. naprawa posadzek, naprawa tynków wewnętrznych, wykonanie zmywalnych powłok malarskich na ścianach i sufitach, modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej, kominowej spalinowej i wentylacyjnej, docieplenie stropu
  • montaż nowych urządzeń grzewczych i wyposażenia dodatkowego opartego na technologii zautomatyzowanych kotłów grzewczych o łącznej mocy 0,4 MW, opalanych biomasą rozdrobnioną (pellet, zrębki drzewne, brykiet)
  • modernizacja istniejących zewnętrznych sieci przesyłowych c.o. i c.w.u. (czteroprzewodowa o długości 208 mb) m.in. wymiana istniejących rurociągów wraz z izolacją termiczną do węzłów cieplnych w poszczególnych obiektach, wykonanie dodatkowych przewodów c.o. do zasilania central wentylacyjno-klimatyzacyjnych o łącznej mocy 117 kW
  • zagwarantowanie dostaw ciepła w trakcie realizacji zadania

Generalnym wykonawcą inwestycji, podmiotem finansującym i dostawcą ciepła do obiektu jest firma RenCraft Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.