Opis inwestycji

Przedmiotem zadania było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla 4 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stegna (woj. pomorskie). Obiekty poddano kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła z systemem zdalnego sterowania i monitoringu parametrów pracy urządzeń. Zakres projektu obejmował również budowę i modernizację instalacji c.o. i c.w.u oraz montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

 • Budynek Urzędu Gminy w Stegnie – montaż gruntowej pompy ciepła solanka/woda o mocy 35 kW; 11 odwiertów z sondami pionowymi
 • Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie – montaż kaskady gruntowych pomp ciepła solanka/woda o łącznej mocy 48 kW; 14 odwiertów z sondami pionowymi
 • Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnie – montaż gruntowej pompy ciepła solanka/woda o mocy 35 kW; 11 odwiertów z sondami pionowymi
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bronowie – montaż gruntowej pompy ciepła solanka/woda o mocy 26 kW; 10 odwiertów z sondami pionowymi
Projekt

„Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna”

Inwestor

Gmina Stegna

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo, zaprojektowanie i budowa, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji, serwis

Zastosowana technologia

Gruntowe pomp ciepła iDM

Zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostało zrealizowane w latach 2017 – 2019 r. w ramach 4 oddzielnych zadań pozyskanych w postępowaniach przetargowych. Wartość łączna inwestycji wyniosła ponad 3 mln zł brutto.

Zakres projektu

 • izolacje termiczne budynków
 • wymiana stolarski i ślusarki
 • montaż pomp ciepła z systemem sterowania i monitoringu
 • roboty ziemne – odwierty, studzienki, sondy
 • budowa, modernizacja i podłączenie instalacji c.o. i c.w.u. 
 • montaż instalacji wentylacyjnych
 • montaż instalacji klimatyzacyjnych
 • instalacje elektryczne i automatyka
 • roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczeń na maszynownie pomp ciepła

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Stegna w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działanie – 10.01. Efektywność Energetyczna – Mechanizm ZIT, Poddziałanie – 10.01.01. Efektywność energetyczna – Mechanizm ZIT – Wsparcie Dotacyjne.