Opis inwestycji

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, jak partner konsorcjum, zrealizowaliśmy projekt kompleksowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie (woj. śląskie, powiat kłobucki). W ramach projektu została przeprowadzona modernizacja dotychczasowej kotłowni węglowej na biomasową wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania. Nowa zautomatyzowana kotłownia została wyposażona w dwa kotły wodne niskotemperaturowe o mocy 200 kW każdy oraz jeden kocioł niskotemperaturowy kondensacyjny o mocy 64 kW. Paliwo (pellet) dostarczane jest z magazynu paliwa do zasobników przykotłowych pneumatycznie za pomocą giętkich przewodów. Napełnianie magazynu pelletu również odbywa się w sposób pneumatyczny z autocysterny.

Roboty budowlane zostały ukończone w II połowie 2019 r.

Projekt

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie w systemie zaprojektuj i wybuduj” 

Inwestor

Gmina Miedźno

Nasz wkład

Generalne wykonawstwo (partner konsorcjum), roboty budowlane, dokumentacja projektowa, dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni biomasowej oraz instalacji 

Zakres projektu

  • modernizacja i wymiana kotłowni węglowej na kotły opalane biomasą (pellet) wraz z pełną automatyką i regulacją pogodową
  • kompleksowa modernizacja i wymiana instalacji c.o. wraz z wyposażeniem instalacji w regulację termostatyczną
  • ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych
  • częściowa wymiana stolarki drzwiowej
  • modernizacja instalacji c.w.u.
  • dostawa, montaż i rozruch agregatu prądotwórczego 

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Miedźno. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej RIT Subregionu Północnego.